رتبـه بندی و ارزیابی شاخص های کسب و کـار (کیفی) شـرکت آرتین بـرنای تهران

بازدید و ممیزی شرکت رتبه بندی اعتباری پایا جهت رتبه بندی و ارزیابی شاخص های کسب و کار ( کیفی) شرکت آرتین برنای تهران براساس دستور العمل های ” شاخص های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری” مصوب وزارت صمت و مطابق با شیوه نامه ارزیابی شاخص های کسب و کار کیفی …

تاییدیه ممیزی از Moody International Certification

عطف به ممیزی مراقبتی انجام شده در تاریخ 1401/08/08 توسط تیم ممیزی شرکت Moody International Qeshm Certification و با توجه به نتایج بدست آمده در گزارش تهیه شده ، شواهد عینی کافی دال بر استمرار اجرای سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2015 بدست آمده است، لذا گواهی نامه انطباق با استاندارد فوق الذکر …

تاییدیه ممیزی از Moody International Certification

عطف به ممیزی انجام شده در تاریخ 1400/08/12 توسط تیم ممیزی شرکت Moody International Certification و با توجه به نتایج حاصله، شواهد کافی دال بر طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2015  در  شرکت آرتین برنای تهران به دست آمده است لذا تیم ممیزی، شرکت آرتین برنای تهران را جهت صدور گواهی …

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت شرکت آرتین برنای تهران

شرکت آرتین برنای تهران به دلیل اهمیت و احترامی که برای مشتریان خود در جهت افزایش میزان رضایتمندی ایشان قائل است و همچنین تفکرسیستمی که زیر بنای فکری این شرکت در راستای بهبود عملکرد خود می باشد، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت نمود. خوشبختانه نتیجه ممیزی بسیار موفقیت آمیز بود و در تاریخ …