مراسم روز زن و پیشاپیش روز مرد

مراسم روز زن

اجرای مراسم روز زن و پیشاپیش روز مرد و اهدای هدیه به همکاران در تاریخ 13-10-1402