تاییدیه ممیزی از Moody International Certification

عطف به ممیزی انجام شده در تاریخ 1400/08/12 توسط تیم ممیزی شرکت Moody International Certification و با توجه به نتایج حاصله، شواهد کافی دال بر طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2015  در  شرکت آرتین برنای تهران به دست آمده است لذا تیم ممیزی، شرکت آرتین برنای تهران را جهت صدور گواهی نامه منطبق با استاندارد یادشده، به مراجع ذیربط توصیه می نماید.