رتبـه بندی و ارزیابی شاخص های کسب و کـار (کیفی) شـرکت آرتین بـرنای تهران

بازدید و ممیزی شرکت رتبه بندی اعتباری پایا جهت رتبه بندی و ارزیابی شاخص های کسب و کار ( کیفی) شرکت آرتین برنای تهران براساس دستور العمل های ” شاخص های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری” مصوب وزارت صمت و مطابق با شیوه نامه ارزیابی شاخص های کسب و کار کیفی …

تاییدیه ممیزی از Moody International Certification

عطف به ممیزی مراقبتی انجام شده در تاریخ 1401/08/08 توسط تیم ممیزی شرکت Moody International Qeshm Certification و با توجه به نتایج بدست آمده در گزارش تهیه شده ، شواهد عینی کافی دال بر استمرار اجرای سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2015 بدست آمده است، لذا گواهی نامه انطباق با استاندارد فوق الذکر …