گزارش آماری ماهانه اکتبر2022NR انجمن لاستیک طبیعی

در تاریخ 17 نوامبر 2022 , انجمن کشورهای تولید کننده لاستیک طبیعی (ANRPC) گزارش آماری ماهانه اکتبر 2022NR را به شرح زیر منتشر کرده است:
تولید کائوچوی طبیعی (NR) در اکتبر 2022 حدود 435/1 میلیون تن ثبت شد که حدود 87 درصد آن به اعضای ANRPC نسبت داده شده است . این در حالیست که …