تاییدیه ممیزی از Moody International Certification

عطف به ممیزی انجام شده در تاریخ 1400/08/12 توسط تیم ممیزی شرکت Moody International Certification و با توجه به نتایج حاصله، شواهد کافی دال بر طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2015  در  شرکت آرتین برنای تهران به دست آمده است لذا تیم ممیزی، شرکت آرتین برنای تهران را جهت صدور گواهی …