تجارت آزاد ایران و ارواسیا

موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد

رئیس سازمان توسعه تجارت:

موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از تصویب در دولت کشورهای عضو تا نیمه سال ۱۴۰۲ عملیاتی میشود.