نخستین خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار:
اولین کشتی اقیانوسپیما از مبدأ چین به صورت مستقیم وارد چابهار شد و در این بندر پهلوگیری کرد.
تخلیه این کشتی امروز آغاز خواهد شد. این نخستین خط کشتیرانی مستقیم چین به چابهار است. پیش از این کشتیهای چینی در بندرعباس تخلیه میشدند و بار کشتیها توسط کشتیهای کوچکتر به چابهار منتقل …