تاییدیه ممیزی از Moody International Certification

عطف به ممیزی مراقبتی انجام شده در تاریخ 1401/08/08 توسط تیم ممیزی شرکت Moody International Qeshm Certification و با توجه به نتایج بدست آمده در گزارش تهیه شده ، شواهد عینی کافی دال بر استمرار اجرای سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2015 بدست آمده است، لذا گواهی نامه انطباق با استاندارد فوق الذکر …