رتبـه بندی و ارزیابی شاخص های کسب و کـار (کیفی) شـرکت آرتین بـرنای تهران

بازدید و ممیزی شرکت رتبه بندی اعتباری پایا جهت رتبه بندی و ارزیابی شاخص های کسب و کار ( کیفی) شرکت آرتین برنای تهران براساس دستور العمل های ” شاخص های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری” مصوب وزارت صمت و مطابق با شیوه نامه ارزیابی شاخص های کسب و کار کیفی …