محصولات غذايی

قهوه و فراورده هاي آن از جنوب شرق آسيا مشتمل بر :
• دانه سبز قهوه ربوستا (ROBUSTA) در دانه بندي هاي مختلف

 

 

 

 

 

• دانه تفت داده شده قهوه عربيکا (ARABICA) و ربوستا (ROBUSTA) درگريدها و دانه بندي هاي مختلف

 

 

 

 

 

 

 

• قهوه فوري (INSTANT COFFEE) مشتمل بر 3 در1 و 2 در1

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاده هاي دام و طيور

• تامين تخم کتان، ذرت، جو، کنجاله آفتابگردان و کنجاله سويا از كشورهاي آسياي ميانه، روسيه و اروپاي شرقي