سیستم مدیریت کیفیت

ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2015

ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2015 در تاریخ 8 ابان ماه 1401 توسط ممیز شرکت MOODY INTERNATIONAL انجام گردید و شرکت آرتین برنای تهران برای دریافت گواهی ممیزی توصیه گردید.