کارگاه اموزشی اصول و فنون مذاکره

برگزاری کارگاه اموزشی اصول و فنون مذاکره

کارگاه اموزشی اصول و فنون مذاکره

برگزاری کارگاه اموزشی اصول و فنون مذاکره 5 و 7 تیرماه 1402 با حضور جناب آقای دکتر مختاری در شرکت ارتین برنای تهران