بازدید مدیر محترم شعب بانک ملی استان خراسان رضوی در شرکت ارتین برنای تهران

بازدید مدیر محترم شعب بانک ملی استان خراسان رضوی در شرکت ارتین برنای تهران

بازدید مدیر محترم شعب بانک ملی استان خراسان رضوی و تیم همراه از محل کارخانه و انبار شرکت آرتین برنای تهران

بازدید مدیر محترم شعب بانک ملی استان خراسان رضوی در شرکت ارتین برنای تهران